ການຝຶກອົບຮົມ - ການຝຶກອົບຮົມ – ໂດຍລວມ

ໂປຣກຼາມການ​ຮຽນມີກຳນົດ 2 ປີພ້ອມ​ໜ່ວຍ​ວິຊາ​ຮຽນ17 ຫນ່ວຍກິດ ພາຍ​ໃຕ້3 ພາກວິຊາຫຼັກຄື:1) ຄຼີນິກ.2)ສາທາລະນະສຸກສາດ.3)ລະບາດວິທະຍາແລະຄົ້ນຄວ້າວິໄຈ.ຕາຕະລາງການຮຽນ ລວມມີທັງພາກບັນລະຍາຍທິດສະດີ,ການສໍາມະນາກ່ຽວກັບຫົວຂໍ້ຕ່າງໆ,ການລົງປະຕິບັດ​ຕົວ​ຈິງ​ດ້ານຄຼີນິກຢູ່ໂຮງຫມໍສູນກາງແລະໂຮງຫມໍເມືອງທີ່ຢູ່ຫ່າງໄກສອກຫຼີກ ແລະການ​ເຮັດ​ບົດຄົ້ນຄວ້າວິ​ໄຈ.ໄຕຼມາດສຸດທ້າຍ ແມ່ນການຂຽນບົດ​ໂຄງການ​ຈົບ​ຊັ້ນ.

  • ການຮຽນໄຕຼມາດທີ່ 1 ແມ່ນເນັ້ນ ກ່ຽວກັບພະຍາດຊຶມເຊື້ອ, ທິດສະດີ ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງສາທາລະນະສຸກຂັ້ນຕົ້ນ ແລະສັງຄົມສາດ.
  • ໃນໄຕຼມາດທີ 2 ແລະ 3 ແມ່ນກ່ຽວກັບທິດສະດີການເກັບກຳຂໍ້ມູນ​ເຊີ່ງ ປະລິມານແລະຄຸນນະພາບ, ລະບາດວິທະຍາ ແລະສະຖິຕິສາດ.  ນັກສຶກສາ ຈະຕ້ອງໄດ້ຂຽນຮ່າງບົດວິທີການເກັບກຳຂໍ້ມູນ​ເຊີ່ງປະລິມານ ແລະຄຸນນະພາບ.ຫຼັງ​ຈາກ2 ເດືອນທີ່​ຜ່ານ​ການ​ຮຽນ​ນີ້, ນັກສຶກສາຈະ​ໃຊ້​ເວລາ 1​ເດືອນ ​ແລະ ​ແບ່ງ​ເປັນ​ກຸ່ມ​ຍ່ອຍ​ເພື່ອລົງເກັບກຳຂໍ້ມູນຢູ່ໃນທົ່ວປະເທດຕາມ​ບົດ​ຄົ້ນ​ຄ້ວາ​ນັ້ນ.ຫຼັງຈາກກັບຄືນມາ​​ແລ້ວ ພວກເຂົາ ມີເວລາ 2 ເດືອນ ເພື່ອວິໄຈຂໍ້ມູນ ແລະຂຽນບົດລາຍງານ.
  • ການຮຽນ ໃນໄຕຼມາດທີ 4 ແມ່ນການລົງຝຶກງານຄຼີນິກ ຊຶ່ງແບ່ງອອກເປັນ 2 ພາກ:5 ອາທິດ ຢູ່ໂຮງຫມໍສູນກາງ ແລະ 5 ອາທິດ ຢູ່ໂຮງຫມໍເມືອງ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ບ່ອນຫ່າງໄກສອກຫຼີກ.

ການຮຽນຂອງໄຕຼມາດທີ 5 ແມ່ນສຸມໃສ່ ການຂຽນຮ່າງບົດຄົ້ນຄວ້າ, ນັກສຶກສາ ຈະໄດ້ຮຽນທິດສະດີ ກ່ຽວກັບສະຖິຕິສາດ ແລະປະຊາກອນສາດຂັ້ນ​ສູງ.

  • ໃນໄຕຼມາດທີ 6 ແມ່ນສຸມ​ໃສ່ຮ່າງຂອງບົດຄົ້ນຄວ້າ​ໃຫ້​ສຳ​ເລັດ.ພ້ອມ​ນັ້ນ ນັກສຶກສາ ຈະໄດ້ຮຽນທິດສະດີ ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງສາທາລະນະສຸກສາດ ແລະລະບາດວິທະຍາຂັ້ນສູງ.ພວກເຂົາ ຍັງໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ

ການບັນລະຍາຍສຳມະນາ.

  • ໄຕຼມາດທີ 8 ແລະ 9 ແມ່ນສຸມໃສ່ການຂຽນ ແລະປ້ອງກັນບົດຄົ້ນຄວ້າ.

 

ນອກຈາກຫຼັກສູດ ການຮຽນ ໄລຍະ 2 ປີ ທີ່ໄດ້ກ່າວມານັ້ນ ຍັງມີການບັນລະຍາຍສຳມະນາ ເພີ້ມອີກ 15 ຄັ້ງ ຊຶ່ງມີຫົວຂໍ້ຕ່າງໆ (ມາລາເລັຍ, ວັນນະໂລກ, ສຸຂະພາບແມ່ແລະເດັກ, ຢາປິ່ນປົວ, ໂພຊະນາການ…) ໂດຍມີການອະທິບາຍ ຈາກມຸມມອງ ທີ່ແຕກຕ່າງ (ນັກສະລິລະວິທະຍາ, ພະຍາດວິທະຍາ, ​ແພດຄຼີນິກ,ນັກສາທາລະນະສຸກສາດ ແລະສັງຄົມສາດ) ໂດຍເນັ້ນໃສ່ການປະຕິບັດປິ່ນປົວ ຢູ່ໃນເຂດຮ້ອນ.