ສະຖາບັນ - ສັງລວມ

ສະຖາບັນການແພດເຂດຮ້ອນຝຼັ່ງ​ໂກ​ໂຟນີ ໄດ້ສ້າງຕັ້ງຂື້ນໂດຍອົງການມະຫາວິທະຍາໄລຝຼັ່ງໂກໂຟນີ ຈາກການຮຽກຮ້ອງ ຂອງລັດຖະບານລາວເພື່ອສ້າງເປັນບ່ອນ​ໃຫ້ການສຶກສາລະດັບປະລິນຍາໂທດ້ານພະຍາດເຂດຮ້ອນ. ພ້ອມ​ທັງ​ໃຫ້​ໃບ​ປະກາດ​ລະດັບ​ປະລິນຍາ​ໂທ ດ້ານສາທາລະນະສຸກສາດສາກົນແລະພະຍາດເຂດຮ້ອນ.ໃນປີ 2000 ໄດ້ເປີດຮັບເຂົ້າຮຽນ ນັກສຶກສາລຸ້ນທີ 1. ນັບແຕ່ປີນີ້ມາ ມີນັກສຶກສາ​ແພດຫຼາຍກວ່າ 200 ທ່ານ ທີ່ສໍາເລັດການສຶກສາ ທີ່ມາຈາກ ສປປ ລາວ, ຫວຽດນາມ, ກຳປູເຈຍ, ຈີນ, ມາດາກາສກາ, ຊາດສ່້໊໋໌ ແລະເບແນັງ.ໃນປີ 2015, ຍ້ອນຄຸນນະພາບຂອງການສິດສອນຂອງສະຖາບັນ​ເຮົາຈຶ່ງໄດ້ເຂົ້າເປັນສະມາຊິກ ຂອງເຄືອຂ່າຍ TropEd ຊຶ່ງເປັນສະຖາບັນທີ່ຮັບຮອງ ກ່ຽວກັບການຝຶກອົບຮົມ ດ້ານສາທາລະນະສຸກ ຂອງປະຊາຊົນ ທີ່ດໍາລົງຊີວິດຢູ່​ໃນ​ປະ​ເທດເຂດຮ້ອນ.