ແບບຟອມລົງທະບຽນ

ຂໍ້ມູນທົ່ວໄປຂອງຜູ້ສະໝັກ


ລະດັບການສຶກສາ
ໃບປະກາດອອກໂດຍປະສົບການ ການເຮັດວຽກ


ຖ້າໃຜບໍ່ສາມາດລົງທະບຽນທາງອອນໄລ໌, ກະລຸນາ ດາວໂຫຼດ ແລະ ຕື່ມຟອມໃຫ້ຄົບ ແລ້ວສົ່ງທາງອີເມວ ຫາ [chanthakhonesouk.southideth@auf.org], EN (127.5 KB) | FR (125.5 KB)